Bel ons: +31 85 208 7833

100% Veilig afrekenen - Internationale garantie

E-mail: support@collalux.com

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van O' Company B.V. zijn een overeenkomst van opdracht tussen O' Company B.V. (de ondernemer) en onderstaande consument.   

Artikel 1. Definitie

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

1.       Afkoelingsperiode: het moment waarop de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.       Consument / kaarthouder / jij: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ons;

3.       Dag: Kalenderdag;

4.       Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;

5.       Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de ondernemer en consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

6.       Duurovereenkomst: Een overeenkomst die zich uitstrekt tot de regelmatige levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.       Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel, met inbegrip van e-mail, dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik van de informatie mogelijk maakt gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.       Ondernemer/ wij / ons: De natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9.       Lidmaatschapsplan: de door de ondernemer aangeboden gepersonaliseerde dienst voor het ontdekken en bestellen van producten met korting, inclusief alle features en functionaliteiten, aanbevelingen en reviews, de website en gebruikersinterfaces, alsmede alle content en software die bij deze dienst hoort.

10.   Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping in bijlage I bij deze voorwaarden;

11.   Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

12.   Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze goederen, digitale inhoud en/of diensten worden geleverd door de ondernemer of door een derde op basis van een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer

13.   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

De identiteit van de ondernemer is:

O' Company B.V. (handelend onder de naam Collalux)
Kantoor-/bezoekadres:

Professor J.H. Bavincklaan 7
1183 AT Amstelveen
Nederland

(dit is niet het retouradres):
e-mail: support@collalux.com

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 73146862
BTW-nummer: 8593.73.472

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons en jou.

2.       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan u beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij u zijn in te zien en dat zij op uw verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.       Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door u op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op uw verzoek kosteloos zullen worden toegezonden.

4.       Indien naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kunt u zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.

5.       Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden van kracht en zullen de nietige of vernietigde bepalingen in onderling overleg onverwijld worden vervangen door bepalingen die de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

6.       Omstandigheden en gebeurtenissen die niet onder deze algemene voorwaarden vallen, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

7.       Dubbelzinnigheden omtrent de uitleg of de inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dienen te worden uitgelegd 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Lidmaatschap

1.       We bieden lidmaatschapsplannen met korting aan. Sommige lidmaatschapsplannen kunnen afwijkende voorwaarden en beperkingen hebben, die we aan je bekend zullen maken voordat je je aanmeldt.

2.       Je moet 18 jaar zijn, of meerderjarig in je provincie, territorium of land, om lid te worden van het lidmaatschapsplan. Minderjarigen mogen de service alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.

3.       Het lidmaatschapsplan en alle producten die via het lidmaatschapsplan worden besteld, zijn voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen buiten uw huishouden. Gedurende de looptijd van het lidmaatschapsplan wordt u een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht verleend op toegang tot de kortingsdienst en kunt u producten met korting bestellen. Behalve het voorgaande worden geen rechten, titels of belangen aan u overgedragen.

4.       Als u de account voor het lidmaatschapsplan hebt aangemaakt en wij de door u geselecteerde betaalmethode in rekening brengen, hebt u volledige toegang tot en controle over uw lidmaatschapsaccount en bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die via uw lidmaatschapsaccount plaatsvinden. U bent verantwoordelijk voor het bijwerken en onderhouden van de nauwkeurigheid van de informatie die u aan ons hebt verstrekt met betrekking tot uw account. We kunnen uw account annuleren of in de wacht zetten om u, onszelf of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

Artikel 5. Het aanbod

1.       Ons aanbod is niet bindend en niet verplichtend. We hebben het recht om het aanbod op elk moment te wijzigen en aan te passen.

2.       Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in de aanbieding vermeld.

3.       Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de diensten, aangeboden producten en/of digitale inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten, producten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

4.       Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor u duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5.       Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in de offerte zijn indicatief en kunnen in geen geval aanleiding zijn tot schadevergoeding, compensatie van vermeende schade of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6. De overeenkomst

1.       De overeenkomst tussen u en ons komt tot stand wanneer u ons aanbod aanvaardt met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden.

2.       Als u ons aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van uw aanvaarding. Als de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons wordt bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.

3.       Als de overeenkomst voor een terugkerende transactie is, bevestigen we dit binnen 2 dagen na je aanvaarding.

4.       U ten minste 7 werkdagen voor een terugkerende transactie op de hoogte stellen als een van de volgende zaken waar is:

a.       er meer dan 6 maanden zijn verstreken sinds de vorige terugkerende transactie;
b.       een proefperiode, introductieaanbieding of andere promotionele activiteit is verlopen;
c.       De overeenkomst voor terugkerende transacties is gewijzigd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 

a.       Elke wijziging van het bedrag van de terugkerende transactie
b.       Elke wijziging van de datum van de terugkerende transactie

 

5.       Voor een ongeplande credential-on-file transactie stellen wij u ten minste 2 werkdagen voor de wijziging op de hoogte van elke wijziging in de overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot elke wijziging in het bedrag van de transactie. Tegelijk met deze kennisgeving geven we aan hoe je de overeenkomst kunt annuleren.

6.       Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige webomgeving. Indien u elektronisch kunt betalen, zullen wij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

7.       Wij kunnen ons binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die andere feiten en omstandigheden die van belang zijn om te kunnen beoordelen of het verantwoord is om de overeenkomst op afstand met u aan te gaan. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering nadere voorwaarden te verbinden.

8.       Wij zullen u, uiterlijk bij levering van de dienst, het product en/of de digitale inhoud aan u, de volgende informatie schriftelijk verstrekken of op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

a.       Ons bezoekadres waar je klachten kunt indienen;
b.       De voorwaarden waaronder en de manier waarop u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht, of een duidelijke melding van de uitsluiting van het herroepingsrecht;
c.       Informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d.       De prijs - inclusief alle belastingen - van de dienst, het product of de digitale inhoud;
e.       Indien van toepassing, de leveringskosten en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
f.        De vereisten voor annulering van de overeenkomst als de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;
g.       Als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

9.       Als de overeenkomst een abonnement of een andere doorlopende vorm van levering of gebruik van diensten, producten of digitale inhoud inhoudt, is de bepaling in de vorige paragraaf alleen van toepassing op de eerste levering of het eerste gebruik.

10.   Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat er voldoende diensten, producten of digitale inhoud beschikbaar zijn.

Artikel 7. Betaling

1.       Wij accepteren de volgende betaalmethoden: pinpas, creditcard en SEPA/ Ideal. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde betaalmethoden niet te accepteren voor een bepaalde bestelling en te verwijzen naar andere betaalmethoden. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten in verband met geldtransacties.

2.       In het geval van creditcardaankopen wordt uw kaart belast wanneer we onze service leveren of uw bestelling verzenden.

3.       U stemt ermee in om facturen en crediteringen uitsluitend in elektronische vorm te ontvangen.

4.       Voor zover in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden niet anders is bepaald, dienen de door u verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aanvang van de bedenktermijn, of bij gebreke van een bedenktermijn, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in op de dag nadat u de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

5.       Je kunt nooit verplicht worden een vooruitbetaling te doen van meer dan 50%. Indien vooruitbetaling is bedongen, kunt u geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

6.       U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

7.       Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, zullen wij hem daarvan in kennis stellen en u een extra termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Voldoet u na deze extra termijn van 14 dagen niet aan uw betalingsverplichtingen, dan wordt het door u nog verschuldigde bedrag verhoogd met de wettelijke rente en zijn wij gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten zijn beperkt tot (a) 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,= en; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de daaropvolgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen ten gunste van u afwijken van deze bedragen en percentages.

8.       We zullen een transactie niet voltooien:

a.       langer duurt dan de duur die uitdrukkelijk door u is overeengekomen;
b.       als u ons of onze agent verzoekt om de betalingsmethode te wijzigen;
c.       als u annuleert in overeenstemming met de overeengekomen annuleringsvoorwaarden;
d.       als we een afwijzende reactie ontvangen.

9.       Als de betaling in termijnen is en u annuleert binnen de voorwaarden van onze annuleringsvoorwaarden, zullen wij of onze agent u binnen 3 werkdagen het volgende verstrekken: (a) een schriftelijke bevestiging van de annulering of terugbetaling; en (b) een ontvangstbewijs voor een krediettransactie voor het bedrag dat is vermeld in de annuleringsvoorwaarden.

Artikel 8. Afkoelingsperiode

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager worden geleverd:

1.       U kunt een serviceovereenkomst en een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een tastbare gegevensdrager is geleverd gedurende een periode van ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar wij mogen u niet verplichten om deze reden op te geven.

2.       De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag na die waarop de overeenkomst is gesloten.

Voor producten:

3.       U kunt een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een afkoelingsperiode van ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar u bent niet verplicht deze reden op te geven.

4.       De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag dat u of een door u aangewezen derde - die niet de vervoerder is - het product heeft ontvangen, of:

a.       Als u meerdere producten in dezelfde bestelling heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Wij kunnen, mits wij u hierover voorafgaand aan de bestelling duidelijk hebben geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een afwijkende levertijd weigeren;

b.       Als de levering van een product uit meerdere zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop u, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c.       In de overeenkomst gaat het om de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd wanneer niet wordt geïnformeerd over het herroepingsrecht:

5.       Als we je niet hebben voorzien van de wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping, verstrijkt de afkoelingsperiode 12 maanden na het einde van de afkoelingsperiode waarnaar in de bovenstaande paragrafen wordt verwezen.

6.       Indien wij u de in het vorige lid bedoelde informatie hebben verstrekt binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop u de informatie van de ondernemer heeft ontvangen.

Artikel 9. Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd

1.       Tijdens de afkoelingsperiode zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt is dat u het product alleen behandelt en inspecteert zoals u dat in een winkel zou doen.

2.       U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product als gevolg van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan wat is toegestaan in paragraaf 1.

3.       U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als wij u niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht hebben verstrekt.

Artikel 10. Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten

1.       Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, moet u dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan ons melden.

2.       Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde kennisgeving, zendt u het product terug of overhandigt u het aan (een vertegenwoordiger van) de ondernemer. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product op te halen. U heeft in ieder geval aan de retourtermijn voldaan als u het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.

  1. U dient het product terug te sturen, met alle accessoires, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van ons.
  1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.
  1. U draagt de directe kosten voor het retourneren van het product. Als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen of als wij aangeven dat wij de kosten zullen dragen, hoeft u de kosten voor het retourneren niet te dragen.
  1. Als u zich terugtrekt nadat u eerst uitdrukkelijk hebt verzocht dat de levering van de dienst of de levering van niet verkoopklaar gas, water of elektriciteit in een beperkt volume of in een beperkte hoeveelheid tijdens de afkoelingsperiode plaatsvindt, bent u ons een bedrag verschuldigd dat evenredig is met dat deel van onze verplichting dat wij op het moment van de terugtrekking zijn nagekomen.
U draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een tastbaar medium, als:

a.       Je hebt niet uitdrukkelijk ingestemd met de feitelijke aanvang van de overeenkomst vóór het einde van de bedenktijd;

b.       u niet hebt erkend dat u zich ervan bewust bent dat u uw herroepingsrecht verliest wanneer u toestemming geeft voor de overeenkomst; of

c.       We hebben uw bovenstaande bevestiging niet kunnen bevestigen.

  1. Als je gebruikmaakt van je herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten automatisch ontbonden.
Artikel 11. Onze verplichtingen in geval van herroeping
  1. Als wij u in staat stellen om de kennisgeving van herroeping op elektronische wijze te doen, sturen wij u onverwijld na ontvangst een bevestiging van de ontvangst van deze kennisgeving.
  1. Wij vergoeden alle betalingen die u aan ons heeft gedaan, inclusief eventuele leveringskosten die wij in rekening hebben gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping. Tenzij we aanbieden om het product zelf op te halen, kunnen we wachten met terugbetalen totdat we het product hebben ontvangen of totdat u aantoont dat u het product hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat eerder is.
  1. We gebruiken voor de vergoeding hetzelfde betaalmiddel dat u hebt gebruikt voor uw betaling, tenzij u akkoord gaat met een andere methode. De vergoeding is gratis voor jou.
  1. Als je hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven we de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 12. Uitsluiting van het herroepingsrecht

1.       Wij kunnen de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als wij dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, hebben vermeld:

a.       Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

b.       Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of in de gelegenheid wordt gesteld persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

c.       Overeenkomsten voor de levering van diensten na volledige levering van de dienst, maar alleen als:

a.       de levering van de dienst is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en

b.       De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeengekomen dienst volledig heeft geleverd;

d.       Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomsten voor personenvervoer;

e.       Dienstenovereenkomsten voor het verstrekken van accommodatie, indien de overeenkomst voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

f.        Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten, indien in de overeenkomst een specifieke datum of periode van uitvoering is opgenomen;

g.       Producten die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd en vervaardigd zijn op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

h.       Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

i.         Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

j.         Producten die door hun aard na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

k.       Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;

l.         Verzegelde audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

m.     Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

n.       De levering van digitale inhoud anders dan op een tastbare drager, maar alleen als:

a.       de levering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en

b.       De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen.

Artikel 13. Teruggave

1.                  Onverminderd je recht op herroeping in de afkoelingsperiode, bieden we je de mogelijkheid om bij ons bestelde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.

2.                  Als je producten retourneert, kun je het retouretiket gebruiken dat bij je bestelling is ingesloten, of je kunt het etiket zelf afdrukken vanaf je klantaccountpagina. Neem contact op met onze klantenservice als je problemen hebt met het downloaden van het retouretiket of als je geen toegang hebt tot een printer.

3.                  Je geretourneerde artikelen worden geacht binnen 14 dagen te zijn geretourneerd als je ze binnen die tijd verzendt.

4.                  Deze retourmogelijkheid is beperkt tot ongebruikte producten. Alle geretourneerde producten moeten in hun oorspronkelijke staat, intact en onbeschadigd, en in de originele verpakking worden geretourneerd. Totdat de termijn voor het uitoefenen van het wettelijke herroepingsrecht is verstreken, zijn uitsluitend de wettelijke bepalingen met betrekking tot retourzendingen van toepassing.

5.                  We bieden geen ruilingen aan voor geretourneerde producten. Als je een nieuw artikel wilt kopen, plaats dan een nieuwe bestelling.

Artikel 14. Terugbetaling

1.       We betalen eventuele restituties binnen 14 dagen nadat je producten hebt geretourneerd in overeenstemming met het retourbeleid van artikel 13 of de overeenkomst hebt geannuleerd in overeenstemming met artikel 18.

2.       We betalen eventuele restituties automatisch terug naar de rekening die je hebt gebruikt voor je betaling. Als je met een creditcard hebt betaald, wordt het bedrag teruggestort op je creditcardrekening. Als je een cadeaubon hebt gebruikt voor je aankoop, storten we het betreffende bedrag op je cadeaubonrekening. We betalen niet terug met contant geld of een cheque.

Artikel 15. Prijs

1.       Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in btw-tarieven.

2.       In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markten en waarop wij geen invloed hebben, met variabele prijzen aanbieden. Deze schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden in het aanbod vermeld.

3.       Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.       Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien wij dit bedongen hebben en:

a.       deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b.       De consument heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.       De prijzen vermeld in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw.

Artikel 16. Nalevingsovereenkomst en aanvullende garantie

1.       Wij staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.       Een door ons, onze leverancier, fabrikant of importeur verstrekte aanvullende garantie beperkt nimmer de rechten en vorderingen die u op grond van de overeenkomst tegenover ons kunt doen gelden indien wij tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst of een deel daarvan.

3.       Onder een aanvullende garantie zoals hierboven bedoeld verstaan wij iedere verbintenis van ons, onze leverancier, importeur of producent waarin deze aan u bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval de ondernemer de overeenkomst of een onderdeel daarvan niet nakomt.

Artikel 17. Levering en uitvoering

1.       We zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het accepteren van bestellingen voor het leveren van diensten of producten en de levering daarvan.

2.       De plaats van levering is het adres dat u aan ons bekend hebt gemaakt.

3.       Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zullen wij geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.       Na annulering in overeenstemming met de vorige paragraaf zullen wij het door de consument betaalde bedrag onverwijld terugbetalen.

5.       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger bij ons, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18. Looptijdovereenkomsten

Annulering:

1.       U kunt uw overeenkomst als volgt annuleren: door op de annuleringsknop op onze website te klikken, door onze klantenservice te bellen of door een e-mail te sturen naar: support@collalux.com.

2.       U kunt een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.       U kunt een overeenkomst die voor een bepaalde periode is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

4.       Met betrekking tot de overeenkomsten waarnaar hierboven wordt verwezen, mag u:

a.       Deze kunnen op elk moment worden geannuleerd en zijn niet beperkt tot annulering op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b.       Zeg deze tenminste op dezelfde manier op als waarop ze deze overeenkomsten is aangegaan;
c.       Zeg altijd op met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Uitbreiding en vernieuwing:

5.       Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of stilzwijgend worden vernieuwd voor een bepaalde duur.

6.       In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een periode van maximaal drie maanden, mits u deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlengingsperiode kunt opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

7.       Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als u te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is maximaal drie maanden indien de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

8.       Een overeenkomst met beperkte duur voor een proef- of kennismakingsabonnement voor de regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement), mag niet stilzwijgend worden voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

9.       Als een overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een jaar, kunt u na een jaar de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand, tenzij dit niet redelijk en billijk zou zijn.

Artikel 19. Klachtenprocedure

1.       We hebben een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en we behandelen klachten in overeenstemming met deze klachtenprocedure.

2.       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en met duidelijke omschrijving van de klacht binnen bekwame tijd nadat u de gebreken heeft geconstateerd bij ons worden ingediend.

3.       Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, ontvangt u binnen de termijn van 14 dagen een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

4.       Als de klacht niet binnen een redelijke termijn of binnen 3 maanden na indiening van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 20. Geschillen

1.       Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.       Rechtsvorderingen in verband met deze overeenkomst worden uitsluitend aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 21. Aanvullende of afwijkende bepalingen

1.       Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van u zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd of op zodanige wijze dat ze door u kunnen worden geraadpleegd en opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Gratis wereldwijde verzending

Op alle bestellingen boven $50

Lidmaatschap voordeel

Lidmaatschap helpt je meer tijd en geld te besparen.

Internationale garantie

Aangeboden in het land van gebruik

100% Veilig afrekenen

PayPal / MasterCard / Visa

Bedrijfsgegevens:

Collalux concept van O Company B.V.

Professor J.H. Bavincklaan 7
1183 AT Amstelveen
Nederland

Kamer van koophandel nummer: 73146862

nl_NLDutch